Po prohrané bitvě u Slavkova 2.prosince 1805 ustupovaly ruské a rakouské jednotky různými směry,

francouzský I.sbor maršála Bernadotta, který do bitvy zasáhl jen minimálně, proto 3.prosince zahájil pronásledování

ustupujících spojenců ve směru na Žarošice a Kyjov. K prvnímu střetu došlo ještě ve stejný den u Uhřic. 4. prosince se U Spáleného mlýna setkal císař Napoleon s rakouským císařem Františkem I. a dohodli se

na uzavření příměří. Francouzská armáda začala obsazovat celou jižní Moravu až po pravý břeh řeky Moravy. I přes uzavřené příměří však docházelo k občasným střetům mezi znepřátelenými jednotkami. Písemné zprávy

o pobytu Rusů, Rakušané nebo Francouzů v Ořechově se nepodařilo zatím dohledat, ale s jistotou se dá říci, že se zde objevili, protože dochované zprávy z okolí například zmiňují Rusy v Polešovicích, Rakušany a Francouze ve Bzenci, kde

dokonce k jednomu takovému střetu Francouzů a Rakušanů došlo. Od 2. prosince až do 4. ledna 1806 Bzencem procházela vojska, která všechny občany velice zatěžovala. Ve městě byly zřízeny také dva lazarety pro francouzské vojáky v obecních domech. Celkem prošlo Bzencem v těchto těžkých časech přes 8.220 vojáků rakouského vojska a 4.571 vojáků vojska francouzského. Počty ruských vojáků, protože se k nim vyživovací povinnosti nevztahovaly, nejsou přesně doloženy. Lze si však docela dobře představit, že průchod městem nezůstal bez následků.. Další náklady vznikly městu při zajišťování trénu – mělo povinnost připravit a dodat 126 povozů na přípřež. Náklady na tyto povinnosti byly nesmírné. Jen francouzská invaze do Bzence podle archivních dokladů stála město na tehdejší dobu neuvěřitelných 15.422 zlatých. Francouzi začali opouštět náš kraj počátkem ledna 1806.

Akce na ořechovském, kdy se zde budou ve dnech 17.-18.března ubytováni vojáci 8.řadového pěšího pluku, který byl právě součástí zmiňovaného Bernadottova sboru Velké armády, má za cíl připomenout

Válečné události z přelomu roku 1805 a 1806 v tomto regionu a přiblížit dnešním obyvatelům, jaké útrapy tato doba jejich předkům před 206 lety přinášela a také život tehdejších